Пестим 20% от данъците с пенсии и застраховки

ПУБЛИКУВАНО НА: 25 ноември 2013
Пестим 20% от данъците с пенсии и застраховки image

Близо месец остава, за да намалим данъците върху доходите си за настоящата година с доброволни вноски за пенсия и здраве или със застраховка "Живот". До 10% от годишния си облагаем доход гражданите може да намалят с лични доброволни вноски за трета пенсия.

С още 10% облагаемият доход може да се намали с лични вноски в частни фондове за здравно осигуряване или със сключването на застраховка "Живот". Ако се използват и двете облекчения, може да се спестят общо 20% от дължимия данък върху годишните доходи. Облекчението се ползва с подаване на годишна данъчна декларация в срок до 30 април 2014 г. В нея трябва да се обявяват всички доходи от настоящата 2013 г., както и направените лични вноски за осигуровки и застраховки "Живот", за да се ползват облекченията. Годишна данъчна декларация са задължени да подават всички хора, които имат доходи извън работната си заплата. Но дори и хората, които получават само трудови възнаграждения, трябва да подадат формуляра, ако искат да ползват някакво облекчение.

Личните вноски в частните пенсионни фондове са много добър начин да се спестяват пари за старини, защото печелите по две направления. Първо до 10% от годишния доход можете да вложите в пенсионен фонд и за тази сума няма да плащате данъци. Ако текущо през 2013 г. работодателят ви е удържал всички дължими налози, с подаване на данъчна декларация в началото на 2014 г. хазната ще ви върне пари. Вторият източник на печалба при спестяване в пенсионен фонд е доходността, която реализират дружествата от инвестициите на средствата ви. Доходността на пенсионните фондове през последната година изпревари лихвите по банковите влогове. За последните 12 месеца средната доходност на доброволните пенсионни фондове е близо 6%, показват изчисления на в. "Стандарт". В същото време лихвите по банковите депозити постоянно намаляват. За последните 12 месеца средните лихви по едногодишните левови депозити на гражданите падат от 5,33% през септември 2012 г. до 4,22% за септември 2013 г. Така спестяването в пенсионни фондове се оказва по-изгодно от банковите депозити. Единственият недостатък е, че ако искате да изтеглите натрупаните пари, преди да се пенсионирате, ще трябва да платите спестения данък от 10% при внасяне на средствата във фонда.

Дарения намаляват налозите до 65%

Данъците върху доходите от 2013 г. може да се намалят и с дарения, но те също трябва да бъдат направени до края на декември. А най-подходящото време да се помогне на нуждаещите се е именно времето преди Коледа. Данъците може да се намалят, като до 5% от годишния доход се дари в полза на здравни заведения, институции за предоставяне на социални услуги, детски ясли, училища и университети. До 5% от годишния доход може да се дарят и за регистрирани в страната вероизповедания, комуни на наркозависими, специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, Българския Червен кръст, читалища, УНИЦЕФ, както и на неправителствени организации, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. С тези дарения се намалява размерът на годишния облагаем доход и така реално се пестят данъци. Дължимите налози може да бъдат намалени и с дарения за култура в размер до 15% от годишния доход. В полза на Център "Фонд за лечение на деца" и/или Център "Фонд за асистирана репродукция" може да се дадат до 50% от годишния доход. Но общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65% от дохода за годината. Облекчението се ползва с подаване на годишната данъчна декларация в началото на 2014 г. Към декларацията трябва да се приложи договор за дарението и бележка от банката за превеждане на парите (или приемо-предавателен протокол, ако парите се дават в брой). Ако се даряват предмети, за стойност на дарението се приема цената им. Но ако дарените вещи са стари - то за размер на дарението се взима пазарната им цена.

Източник: standartnews.com