Мотористи с писмо до Цачева срещу задължителната гражданска

ПУБЛИКУВАНО НА: 18 март 2016
Мотористи с писмо до Цачева срещу задължителната гражданска image

Днес до Председателя на Народното събрание Цецка Цачева бе изпратено писмо от представителите на всички мотоклубове в България, подписано от членове на MC Brothers From Hell - София, Easy Riders MC, Jokers MC, “Монтана” МС, Vagabonds MC - Пловдив, The Riders MC - Ямбол и мото-организацията Sofia Riders.

В писмото, мотористите се обединяват против промените в новия Застрахователен кодекс, влезли в сила от 1 януари 2016 г. Представяме ви цялото писмо в оригинален вид:

До Председателя на Народното събрание
Г-жа Цецка Цачева

От НАЦИОНАЛНА КОНТАКТНА ГРУПА

На Мотоклубове в Република България

ОТНОСНО: Кодекс за застраховането

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,

С Кодекса за застраховането (КЗ), Обн. ДВ. бр.102 от 29 Декември 2015г., влязъл в сила на 01.01.2016 г. са приети промени в режима на регистрацията на МПС в КАТ.

Чл. 574 КЗ регламентира дейността по Обмен на информация и взаимодействие на Информационния център към Гаранционния фонд с компетентните държавни органи и конкретно с компетентните държавни органи, които регистрират моторните превозни средства в Република България.

Това наложи да се допълни чл. 143 на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) с новата ал. 10. И двете норми ( чл. 574 КЗ вр. чл. 143, ал. 10 ЗДвП) предвиждат служебно прекратяване на регистрацията на МПС, което няма валидна застраховка гражданска отговорност (ГО). Обвързването на задължението за заплащане на гражданска отговорност със санкционната последица при неизпълнение – „Служебно се прекратява регистрацията на пътни превозни средства, за които е получено уведомление от Гаранционния фонд по чл. 574, ал. 11 от Кодекса за застраховането, и се уведомява собственикът на пътното превозно средство“ (чл. 143, ал. 10 ЗДвП) излиза извън обективните предели на кръга от обществени отношения, регулирани от Кодекса за застраховането. Така Чл. 574 КЗ противоречи на чл. 2 КЗ, който гласи: Чл. 2. (1) Целите на този кодекс са: 1. осигуряване защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги, и 2. създаване на условия за развитието на стабилен, прозрачен и ефективен застрахователен пазар. (2) По смисъла на този кодекс "ползвател на застрахователни услуги" е застраховащият, застрахованият, третото ползващо се лице, третото увредено лице, другите лица, за които са възникнали права по застрахователен договор, както и физическото или юридическото лице, което проявява интерес да се ползва от услугите, предоставяни от застраховател или от застрахователен посредник във връзка с предмета му на дейност, независимо дали е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите. По този начин чл. 574 КЗ осигурява много по – голяма защита на застраховащия, за сметка на застрахования. С тази норма се засягат интересите на големи групи от хора, каквито са мотористите. Това е норма, която брани частния интерес, за сметка на цялото общество. Това е така, тъй като всички застрахователни дружества в България са частни и по настоящем няма държавно дружество, което да предлага застрахователна услуга ГО.

Чл. 574 КЗ противоречи и на Конституцията на РБ, тъй като това, което визира нормата е в разрез с чл. 6 от Конституцията, който гласи:

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Нормата на чл. 574 КЗ ограничава правата и привилегиите на всички граждани, които притежават сезонни МПС-та, като по този начин създава по–тежки условия от нормалното за владеенето и притежаването им. Още повече, че 14 дневният срок, в който собственика на МПС трябва да предостави доказателства за сключена задължителна гражданска отговорност (ЗГО), започва да тече от изпращане на уведомлението, а не от неговото връчване. С оглед на изложеното предлагаме да бъдат обсъдени следните

ИСКАНИЯ:

  1. Отмяна на ал.10 на чл.143 от ЗДвП (чрез Кодекса за застраховането), относно служебното прекратяване на регистрацията на пътни превозни средства, без сключена валидна ЗГО. При условие на евентуалност:
  • Ревизиране на променената чрез Кодекса за застраховането ал.10 на чл.143 от ЗДвП, относно служебното прекратяване на регистрацията на пътни превозни средства, без сключена валидна ЗГО и въвеждането на подходящ гратисен период, който да е 6/12 месеца, след изтичането на който регистрацията да се прекратява служебно;
  • Изменение на изречение второ от ал.10 на чл.143 от ЗДвП в следния смисъл: „Служебно прекратена регистрация на пътно превозно средство се възстановява служебно незабавно при постъпване на данни за сключване на валидна ЗГО в рамките на деня, следващ деня в който ЗГО влиза в сила/става валидна по реда на чл. 574, ал. 6 КЗ. Органът по регистрацията по чл. 574, ал. 1, т.1 КЗ има служебен достъп до информационния масив на Гаранционния фонд“. Изменение на НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2012 г.) за разписване на политиките на отдалечен достъп до информационния масив на Фонда и на процедурата за автоматично служебно възстановяване на регистрацията.

    2. Промяна на новоприетия кодекс, с включване на възможност за сключване на срочна ЗГО за сезонни МПС-та, като за съответния период от годината ЗГО да е задължителна, а за остатъка от годината да е по избор. Несключването на такава за периода, за който не е задължителна да не води до санкция, освен в случаите, когато МПС-то се управлява без ГО. Молим да бъдем уведомени за разглеждането на предложенията от съответните постоянни парламентарни комисии и допуснати до заседанията, за да изложим при необходимост и други аргументи за необходимостта от незабавни промени в КЗ.