Наредба за дейността на застрахователните компании

ПУБЛИКУВАНО НА: 06 септември 2014
Наредба за дейността на застрахователните компании image

Комисията за финансов надзор прие на първо четене проект на нова Наредба за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени от моторни превозни средства. С наредбата се уреждат условията и редът за извършването на
задължителното застраховане по застраховките “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците, за сключване на граничната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, за издаване на сертификат “Зелена карта” и редът за тяхното отчитане. С наредбата се урежда съдържанието на полиците по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.

В наредбата е записан текст със съдържание: “Териториален обхват на покритието: Въз основа на платената премия тази застраховка покрива отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на Република България, другите държави членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, Андора, Сърбия и Швейцария, както и на територията на трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка, в случаите на пътуване между териториите на две
държави членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия, през целия срок на договора, в това число във всеки период в рамките на този срок, когато моторното превозно средство се намира на територията на някоя от посочените държави.”

Застрахователят не може под никаква форма да договаря или да изисква допълнителна премия или доплащане на премия или други плащания във връзка с покритие на гражданската отговорност на автомобилистите извън пределите на Република България и в рамките на територията на държавите, чиито национални бюра са членове на Многостранното споразумение, в това число под формата на възстановяване на отстъпка, предоставена при сключването на застраховката, гласи още наредбата.

Тарифата на всеки застраховател по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите трябва ясно да указва, че договорите осигуряват покритие за територията на всички държави по чл. 4, ал. 1, т. 9, през целия срок на договора, в това число във всеки период в рамките на този срок, когато моторното превозно средство се намира на територията на някоя от посочените държави.

Проектът на наредба e качен на сайта на КФН за обществено обсъждане в 15–дневен срок.