Най-добрият град за инвестиции

ПУБЛИКУВАНО НА: 20 май 2014
Най-добрият град за инвестиции image

Бургас и Велико Търново са най-добрите български градове за живеене. Това показа тазгодишната класация на "Дарик" и "24 часа". Двата града спечелиха челната позиция, защото са с най-чисти улици и природа, с добри условия за спорт, с достатъчно детски градини, паркоместа, с добро здравно обслужване и пр. Добрите условия за живот обикновено са вследствие на умението на местната власт да привлича инвестиции. По този показател обаче София измества Бургас от лидерската позиция.

Столицата е на 1. място по размера на чуждите инвестиции, както в абсолютна стойност, така и относително спрямо местното население. Това сочи изследване "Регионални профили. Показатели на развитие" на Института за пазарна икономика, който вече две години анализира социалното и икономическото развитие на областите в България. То се базира на 58 различни показатели, обединени в 8 категории – икономика, бизнес среда, инфраструктура, образование, социална среда, околна среда, демография и здравеопазване. Използваните индикатори са подбрани така, че да описват различни аспекти на средата за бизнес или условията за живот в областите. Два от индикаторите в категория „Икономика” описват именно инвестиционната активност в областите – това са размерът на чуждестранните преки инвестиции (с натрупване) и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи.

До края на 2011 г. размерът на преките чужди инвестиции в столицата достига 8953 евро на човек от населението. Следващите най-атрактивни за чуждите инвеститори области са София (област), Бургас и Варна. Прави впечатление, че разликата между столицата и широката Софийска област е значителна: София (област) е привлякла с около 3700 евро на човек по-малко от първенеца.

София и областите около нея – София и Перник, са единият от инвестиционните центрове в страната. Другият такъв център се оформя от морските области Варна и Бургас, които успяват да привлекат значителни потоци чужди инвестиции в строителството на хотели и ваканционни имоти преди кризата от 2009 година.

Водещата роля на областите София (столица), Бургас и Варна като инвестиционни дестинации се потвърждава и от другия често използван индикатор за инвестиции, а именно – разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА). В столицата те превишават 6500 лв. на човек през 2011 г. спрямо повече от два пъти по-ниски стойности в Бургас (2379 лв.) и Варна (2299 лв.), които се нареждат съответно на 2. и 3. място. С инвестиции за малко под 2000 лв. ги следват Добрич (най-вероятно заради значителните инвестиции в туризъм и зърнопроизводство), София (област) и Стара Загора.


Размерът на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи отново потвърждава двата основни инвестиционни центъра в страната – столицата и околните ѝ територии, от една страна, и морските области (Варна, Бургас и Добрич) - от друга. По отношение на инвестициите в дълготрайни материални активи обаче, се откроява и още един своеобразен център около Стара Загора. В този случай обаче, говорим за инвестиции основно в промишлено производство (т.е. в енергетика), които не бяха повлияни в значителна степен от кризата. Това е и една от причините Стара Загора да измести Варна като втората най-богата област в страната през 2010-а и да остане в челната тройка и през 2011 година.

Въпреки доброто представяне на Варна и превръщането ѝ в една от основните инвестиционни дестинации в страната, областта пострада тежко от спукването на балона в недвижимите имоти. От кризата през 2009 г. насам Варна се характеризира и с най-силно негативните тенденции на социално и икономическо развитие от всички области в страната. Това обяснява и защо през 2010-а Варна отстъпи мястото си на Стара Загора като втората най-богата област в България след столицата, измерено чрез брутния вътрешен продукт на глава от населението. Все пак през 2011 г. морската ни столица успя да си върне втората позиция по този индикатор, достигайки 10 270 лв. брутен продукт на човек спрямо 10 067 средно за област Стара Загора. Въпреки това подобрение Варна остава далеч зад първенеца София, където БВП на глава от населението е над два пъти повече - 23 256 лв. на човек.

Макар София, Варна и Бургас да се оформят като най-притегателните центрове за инвестиции в страната бизнес климатът в тези области не е най-добрият в страната, ако се съди по нивата на местните данъци и такси и оценката на бизнеса за работата на местните органи. Всъщност столицата е градът с най-лоши условия за бизнес вече втора година, както заради високите местни данъци и такси, така и заради силно негативните оценка за работата на местните власти и високите възприятия за корупция. Варна и Бургас също се намират в дъното на класацията по отношение на местните условия за бизнес - съответно на 5. и 8. най-ниско място. Все пак заради големите разлики между отделните области, Варна и Бургас получават обща средна оценка (3 от 5) в тази категория.

На другия полюс се нареждат Монтана, Враца и Търговище, като областите с най-привлекателни условия за бизнес по отношение на административното обслужване и местните данъци и такси. Прави впечатление, че никоя от тях не се отличава с висока икономическа и инвестиционна активност, което вероятно е и обяснението зад по-голямото старание на месните власти да предлагат по-добра услуга и да поддържат ниски нива на месните данъци и такси.

Източник: manager.bg