Нови два застрахователя желаят да извършват дейност у нас

ПУБЛИКУВАНО НА: 19 ноември 2013
Нови два застрахователя желаят да извършват дейност у нас image

Към 31 октомври 2013 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 444.

През октомври две застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на  България и едно дружество се е отказало.

Към  31 октомври 2013 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1705. През октомври 17 застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България и един посредник се е отказал.

През месец октомври един застраховател със седалище на територията на Република България е заявил намерението си да разшири застрахователната си дейност на територията на държава членка на ЕС, като общият брой на дружествата, имащи това право, остава 10. Към 31 октомври общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС, остава 27.

Източник: profit.bg