Общото застраховане с над 8% ръст към ноември

ПУБЛИКУВАНО НА: 13 януари 2014
Общото застраховане с над 8% ръст към ноември image

Към края на ноември 2013 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 1.263 млрд. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност), с което се отчита ръст от 8.1% на годишна база. За сравнение, в края на ноември 2012 г. в общозастрахователния сектор е отчетен спад от 2.5% на годишна база.  

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 69.1% в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита ръст на общия премиен приход по тези видове застраховки от 5.9% при спад от 5.6%, изчислен в края на ноември 2012 г.

В края на ноември 2013 г. имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), които заемат дял от 17.5% от премийния приход, реализиран в сектора, отчитат ръст на премиите от 0.6% на годишна база.

Записаният премиен приход по застраховка „Заболяване” нараства от 300 хил. лв. в края на ноември 2012 г. на 33.467 хил. лв. в края на отчетния период. В края на ноември 2013 г. седемнадесет общозастрахователни дружества реализират премиен приход по вида застраховка (в т.ч. единадесет прелицензирани здравноосигурителни дружества), като най-голям пазарен дял заемат „ОЗОФ Доверие ЗАД” (18%), „ЗОК България Здраве” ЗАД (17%), „Дженерали Застраховане” АД (13.9%) и „Евроинс Здравно Осигуряване ЗЕАД” ЕАД (12.7%).

Източник: profit.bg