Предимства на застраховането

ПУБЛИКУВАНО НА: 25 април 2018
Предимства на застраховането image

Съзнанието за това, че застраховането същаствува, за да посреща финансовите последствия от определени рискове, осигурява някаква формана спокойствие на духа. Това е важно за частните лица, когато застраховат колата си, къщата си, своето имущество и т.н., но вижадаме, че то също е от първостепенно значение и в промишлеността и търговията.

Лесно достъпното и надеждно финансиране на риска действа като стимул за дейността на бизнес средите. Това се осъществява посредством освобождаване на средства за инвестиране в производителната част на бизнеса, които иначе би трябвало да се държат като (лесно достъпни) резерви за покриване на някаква бъдеща загуба. Средните и по-големи фирми със сигурност биха могли да създадат резерви за извънредни обстоятелства – пожари, кражби или сериозни злополуки. Тези пари обаче, трябва да бъдат на разположение и следователно лихвата, която компанията би могла да получи за тях, ще бъде малка. Освен това парите няма да могат да се използват за инвестиране в самия бизнес. Благодарение на ефекта от общия пул, всеки незастрахователен бизнес е в състояние да закупи застраховка срещу премия, по-малка от средствата, които самата компания би трябвало да задържи за самостоятелно финансиране на риска. Премията може да се разглежда като определена „загуба“ за бизнеса, но по този начин фирмата е свободна да продължи своя бизнес знаейки, ченякои рискове са вече обезпечени.

Интересът на застрахователите за контрол върху загубите не е просто преходен. Ако те могат да помогнат на клиентите да намалят тяхната честота и степен, това увеличава собствената им рентабилност и допринася също за общо намаляване на икономическото разхощение, произтичащо от подобни загуби.

Друга решаваща икономическа роля на застрахователните компании е ролята им на инвеститори. Поради тази причина много правителства не са склонни да позволят чужди собственици да контролират застрахователния бизнес на техните територии.

Застрахователните компании имат на разположение огромни парични средства. Това е породено от факта, че съществува разлика във времето между получаване на премия и плащането на даден иск. Премията би могла да се плати през януари, а иск може да не бъде предявен до декември, ако въобще такъв се предяви. Застрахователят разполага с тези пари и може да ги инвестира. Всъщност, застрахователят разполага с акумулираните премии от всички застраховани през един продължителен период от време.

Предимството е в приложението, което тези пари намират. Застрахователите използват широк спектър инвестиционни форми. Посредством разпределянето на инвестициите застрахователната индутрия помага на националните и международните институции в техните кредитни операции. Посредством отпускането на заеми под различна форма и закупуването на акции, които се предлагат на открития пазар, се подпомага също така промишлеността и търговията. Застрахователите са част от така наречените институционални инвеститори. Други такива са банките и пенсионните фондове. Инвестиции се правят също и в имоти. Понякога огромни табели пред нови строителни площадки съобщават, че проектът е финансиран от някой голям застраховател.

Важно е да се отбележи, че тези пари се акумулират в резултат на премиите, платени от хиляди различни хора и организации. В определен смисъл, съществуването на застрахователен пазар наистина предизвиква определена форма на принудително спестяване. Човек,който застрахова къщата си, може да не разполага с достатъчно свободни средства, зада е в състояние да купува акции, имоти или да дава заеми. Когато обаче премията от този човек се прибави към премиите на няколко хиляди други хора, това осигурява значителни инвестиционни средства.

Застраховаеми рискове

Съществуват ограничения за степента, до която този механизъм за финансиране на риска може да бъде предоставен. Например, не би било разумно да се позволи на хората да се облагодетелстват от своите собствени криминални действия. Това би могло да се случи, ако е възможно човек да застрахова къщата си и след това да я запали с цел да получи застрахователно обезщетение.

Следователно, необходимо е да придобием представа за това какво може и какво не може да се застрахова. Това ще направим, като разгледаме характеристиките или естеството на рисковете, срещу които може да се сключва застраховка. Съществува един важен елемент, който трябва да се отбележи в този момент: не е възможно, нито дори разумно да бъдем догматични по отношение на тези класификации за застраховаемите рискове. Светът на бизнеса не е статична среда. Той се променя с цел да се приспособи към обстоятелствата такива, каквито те се възприемат. Това, което днес може да не е застраховаем риск, съвсем спокойно би могло да подлежи на застраховане утре, особено ако застрахователите са притиснати от комкуренцията на доставчиците на алтернативно финансиране на риска (ARF).

Случайна загуба

За да се отговори на законовите изисквания за застраховаемост, застрахователното събитие трябва да е напълно случайно, що се отнася до застрахования. Не е възможно да се сключи застраховка за случай, който със сигурност ще натъпи, тъй като той не съдържа несигурност от загуба и следователно не съществува вероятност рисковото събитие да не настъпи.

Това изключва неизбежните събития като вреди, причинени от износване, изхабяване и обезценяване. Всяка вреда или загуба, причинена умишлено от застрахования, също се изключва. Умишлените действия от други хора не се изключват, стига да са напълно случайни, що се отнася до застрахования.

Един случай, който привидно излиза извън това правило, но за който все пак може да се сключи застраховка, е настъпването на смъртта. Всички занем, че е възможно да се закупи застраховка “Живот“, въпреки че смъртта вероятно е едно от малкото съществуващи сигурни неща. Това, което е несигурно обаче, е определянето на точния момент на смъртта и именно от това се интересува животозастраховането.

Финансова измеримост

Същността на застраховането е да действа като механизъм за финансиране на риска. То осигурява финансова компенсация за претърпените загуби. Застраховането не премахва риска, но определено се опитва да озсигури финансова защита срещу последствията. Ако това е случаят, тогава рискът, за който следва да се сключи застраховката, трябва да води до загуба, която може да бъде измерена финансово.

Това лесно се вижда в случаите на имуществена загуба или щета. Може да се определи паричната стойност на изгубеното имущество и в съответствие с условията на застрахователната полица да се осигури компенсация.Точната стойност на загубата ше бъде известна едва следнастъпване на събитието. Всички материални щети върху имуществото или неговата кражба попадат в тази категория съобразно лимитите, определени в оригиналните условия на полицата.

При животозастраховането нивото на финансова компенсация се договаря в началото на договора. Невъзможно е да се определи стойността на живота на съпруг, съпруга или дете, но финансовата сума, която следва да се обезпечи, може да се определи в началото на застраховката.

Източник: Дейвид Е. Бланд "Застраховане: принципи и практика"

Виж още:

Автоасистанс за чужбина
Туристическа застраховка за България
Обща гражданска отговорност на физически лица
Застраховка банков кредит
Каско на автомобил