Застраховането с 4% ръст към полугодието

ПУБЛИКУВАНО НА: 14 август 2013
Застраховането с 4% ръст към полугодието image

През първото шестмесечие на 2013 г. застрахователна дейност са извършвали 33 застрахователя със седалище в Р. България – 17 по общо застраховане и 16 по животозастраховане. Презастрахователна дейност са извършвали две общозастрахователни дружества, три животозастрахователни дружества и един презастраховател по общо застраховане.
Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Р. България за периода януари-юни 2013 г., възлиза на 828.025 млн. лв., като се отчита ръст от 4.2% на годишна база при спад от 2.5% за същия период на 2012 г., информират от Комисията за финансов надзор.
Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 681.496 млн. лв., с което се реализира ръст от 2% на годишна база при спад от 3% към края на юни 2012 г. На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) - 71.5%, следвани от имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) - 18%.
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на първото шестмесечие на 2013 г., възлиза на 146.529 млн. лв., с което се реализира ръст от 15.8% на годишна база при ръст от 0.6% към края на юни 2012 г.
Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента –75.6%. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 5.6% в структурата на портфейла на животозастрахователите.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 329.316 млн. лв., като намаляват с 9.1% на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 54.317 млн. лв., като се отчита увеличение от 14.4% на годишна база. Сумата на активите на застрахователите нараства с 6.1% на годишна база и възлиза на 3.08 млрд. лв. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 5.3% на годишна база и достига 1.954 млрд. лв., докато в животозастраховането нараства със 7.4% и достига 1.129 млрд. лв.
Общият размер на собствения капитал на застрахователите отчита ръст от 9.2% на годишна база и достига 904.7 млн. лв., в т.ч. 577.735 млн. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 326.99 млн. лв. на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 1.3% на годишна база и достига 1.497 млрд. лв. Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 30 юни 2013 г., нараства с 12.5% на годишна база и достига 763.463 млн. лв. Към края на юни 2013 г. дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 28.379 млн. лв. при 24.56 млн. лв. към края на юни 2012 г. Финансовият резултат към 30 юни 2013 г. възлиза на 32.31 млн. лв. при 29.32 млн. лв. за същия период на 2012 г.
Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на юни на 2013 г. е 10.131 млн. лв. при 8.066 млн. лв. за същия период на 2012 г., а финансовият резултат е (- 13.134) млн. лв. при 23.235 млн. лв. към края на юни 2012 г.
Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 705.814 млн. лв., като 5.478 млн. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, 3.562 млн. лв. от животозастрахователите и 696.765 млн. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.
Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 42.2% и 34.3%.

Източник: profit.bg