Застрахователни понятия

ПУБЛИКУВАНО НА: 13 март 2019
Застрахователни понятия image

A

Агрегатен лимит (лимит за всички събития)

Обикновено се отнася до застраховки на отговорност и представлява общата сума на покритието по застрахователния договор за срока на застраховката, независимо от това колко отделни застрахователни събития могат да настъпят.

Автомобилист

Собственик, ползвател, държател или водач на моторно превозно средство, който във връзка с притежаването или използването му може да причини вреди на трети лица.

Аквизиционни разходи

Разходи, произтичащи от сключването или подновяването на застрахователни договори. Те могат да бъдат преки (аквизиционни комисиони) и косвени (разходи за реклама и административни разходи, свързани с изготвянето на оферти, сключването на договори и подновяването на вече сключени договори).

Актюер

Специалист, обучен в теорията и приложението на математиката, статистиката, икономическите науки, теорията на вероятностите и финансите, който отговаря за изграждането на основите на застрахователни и финансови продукти, здравноосигурителни и пенсионни схеми. Отговорностите му са свързани с коректно и прецизно определяне на цените на съответните продукти, както и оценка на необходимите резерви, които трябва да се заделят за посрещане на бъдещите задължения.

Акутно заболяване

Заболяване с остро начало и прогресивен характер, налагащо спешно изследване и лечение поради внезапно възникнали болки и пряко застрашаване живота на застрахования.

Авариен диспаш

Аварийният диспаш е автентичен документ, който се издава от диспашора, предвид общата авария. В него се отразяват обстоятелствата, мотивиращи общата авария; участващите страни; контрибуционния капитал и контрибуциите със съответния си дял; включително обнародването на общоаварийния акт, след които се изготвя и издава съответният диспаш, който се изпраща на заинтересованите страни.

Авария

Термин в морското застраховане, който означава всички частични щети на кораба и каргото, включително извънредните разходи.

Асистънс

Асистънс /Assistance/ означава допълнителни услуги към застраховането, т.е. оказване на помощ на застрахования ищец за по-безпроблемно и своевременно уреждане на настъпилия застрахователен случай.

Абандон

Абандонът е известен като морски термин, който означава че при “Конструктивна тотална загуба” е възможно “изоставяне” на застрахованото имущество /кораба и/или каргото/ в полза на застрахователя. Абандонът е придварително условие на конструктивната тотална загуба. При тази загуба застрахования предмет не е унищожен, но застрахованият е лишен от възможността да го владее /ползва/, т.е.вероятността да се владее застрахованият обект/корабът/ е минимална или разходите по възстановяването на владеенето на обекта биха надвишили неговата стойност. Застрахованият предлага “аргументираното изоставяне в полза на застрахователя”, който поема отговорността да избегне евентуалната тотална загуба.

Абонаментна застрахователна полица

Абонаментната застрахователна полица е тази полица, при която застрахователят поема автоматично покритие на риска за всички обекти на застраховката за неопределено време при предварително договорени между него и застрахования условия.

Авариен диспашор

Диспашорът е специалист с високи познания и опит в областта на морското застраховане, право и акт, предвид общата авария. Той се ръководи от търговското законодателство по мореплаване, Йорк-Анверските правила и съответните обичаи и традиции. Диспашорът установява общата аварияАбандон – отказ от застрахования от правата си върху застрахованото имущество (плавателен съд, товар) в полза на застрахователя, с цел получаване от него на пълната застрахователна сума. Абандонът е предварително условие на конструктивна тотална загуба. За да се приеме абандон от застрахователя, застрахованият трябва аргументирано да докаже на застрахователя, че е наложително признаване на ,,Конструктивна тотална загуба‘‘.


Абандонов реверс

Официално заверено удостоверение за прехвърляне на остатъка от застрахователната сума, което трябва да се представи при абандона на застрахователя по негово искане.

Абонаментно застраховане

Вид форма (система на обезщетение), която се прилага при застраховане на стоково-материални ценности, при които изготвяне на оценка е много трудно, защото техните стойности непрекъснато се променят (на склад или на път). В своята работа застрахователните дружества прилагат т.нар. текущо абонаментно застраховане или плъзгаща (отчислителна) абонаментна застраховка. При сключване на абонаментна застраховка ( с абонаментна, генерална или още паушална полица) на базата на наблюдения в миналото, се извършва първата оценка на имушеството. Въз основа на тази оценка се приема една ориентировъчна застрахователна сума. Безспорно е, че тя ще бъде неточна. Още по-трудно може да се определи размерът на обезщетението, което трябва да бъде изплатено при настъпването на застрахователния случай. В този момент в склада на предприятието може да няма нищо или да има много повече, отколкото е установено при първата оценка. А една транспортна организация може да има стоки на път, чиято стойност да е стотици пъти по-голяма или по-малка, отколкото през предходния ден. Тъй като за изчисляването на застрахователното обезщетение е необходимо да се установи застрахователната сума, а тя е непостоянна, налице е застраховане с пълзяща застрахователна сума. Това е един вариант на застраховането на действителна стойност, тъй като обезщетението винаги трябва да бъде равно на действителната стойност на унищожените стоково-материални ценности. Особеното е в това, че застрахователните премии не се изчисляват в зависимост от действителната стойност на пострадалото имущество, а в зависимост от действителната стойност на имуществото, което е било изложено на риск преди неговото осъществяване. Обезщетението не съвпада винаги с тази застрахователна сума, която е била взета при изчисляването на премията.

Б

Бонус-малус

Система, коригираща размера на застрахователната премия, която застрахованият трябва да заплати на застрахователя съобразно индивидуалната му история на щети, които виновно е причинил. „Бонус” представлява отстъпка от премията, която се прави при подновяване на полицата, ако застрахованият не е причинил щети през предходната година. „Малус” представлява завишение на премията, която се прави при подновяване на полицата, ако застрахованият е причинил щети през предходната година.

Буря

Атмосферен процес, характеризиращ се със скорост на вятъра над 15 м/сек. За буря се считат също: ураган, вихрушка, смерч. Вредите се изразяват в събаряне, счупване, скъсване, разкъсване, откъсване, отнасяне и други механични повреди или унищожаване на имущество.

Бруто премия

Бруто премията /Gross premium/ е сборът от Рисковата премия /Pure Risk Premium/, Добавката за сигурност /Safety Loading/, Административните разноски /Loading for Administrative Costs/ и Добавката за печалба /Profit Loading/.

Бруто премията може да се обременява още със застрахователни такси /Insurance Taxes/, добавка за разсрочени вноски /Installment Loading/-разноските по събирането на разсрочените вноски и загубената лихва от тях, разноски за противопожарна охрана /Fire Brigade Charges/, утежнения за губеща застраховка /Loss – making Insurance/ и други в зависимост от конкретните обсотятелства при дадената застраховка.

В

Временна неработоспособност

Сериозно нарушена способност за извършване на трудова дейност, вследствие преходно нарушаване на общите или локални функции на организма, възстановими в определен срок.

Вандализъм

Вандализмът е злонамерени действия на трети лица, причиняващи материални щети на застрахования.

Г

Гаранционен фонд

Юридическо лице със седалище София и предмет на дейност извършване на плащания на обезщетения по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците в обществения транспорт. Всички застрахователи, предлагащи посочените застраховки, правят вноски във фонда в размер, определен съгласно Кодекса за застраховането.

Градушка

Валеж от ледени зърна, придружен в повечето случаи от дъжд. Вредите се изразяват в счупване, натрошаване и други механични повреди, водещи до измокряне.

Гражданска отговорност

Отговорност на застрахования за причинени от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди.

Д

Двойно застраховане

Двойно застраховане /Double insurance/ е застраховането на един обект поотделно от двама и повече застрахователи. Двойното застраховане е многократно застраховане на един обект, при което сборът от отделните застрахователни суми превишава значително или многократно застрахователната стойност на обекта. Двойното застраховане обикновено е опит за застрахователна измама – неоснователно облагодетелстване чрез застраховането.

Деликт

Деликт е термин, който означава нарушение на закона, престъпление, правонарушение, “деликт”.

Диспаш

Диспашът е документ, който диспашорът издава за “общата авария”, като съблюдава морското заканадателство, нрави, обичаи, Йорк-Анверските правила и условията на коносамента. Той се публикува и има давностен срок.

Диспашор

Диспашорът е висококвалифициран специалист в областта на морското право, практика и обичаи. Той уточнява общата авария-наличие, размери на щетите, повредите и разходите, и базата за разпределение /контрибуционния капитал/ на общата авария, т.е. той решаваобщата авария-установява частта на всяка заинтересована страна в преднамерените и целесъобразни щети, повреди и разходи с цел спасяването на общия интерес /кораб, товар, навло/.

Допълнителна премия

Допълнителната премия /Additional premium/ е премията , която се заплаща на застрахователя в началото или по време на застраховката за увеличена отговорност или когато се работи с базова премия и е уговоренодоуреждането на премията в края на застрахователната година. Допълнителната /добавъчната/ премия е известна още под наименованието “Екстра премия” /Extra premium/.

Държава членка

Държава, която е членка на Европейския съюз, или друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство.

Е

Екс грация

Компромисно плащане на застрахователно обезщетение, извършено на добра воля от страна на застрахователя.

Експлозия

Химическа реакция, предизвикваща избухване. Експлозията предизвиква счупване, натрошаване, изкривяване, разкъсване, изгаряне или опушване на застрахованите имущества.

Ж

Животозастраховане

Застраховане на риска от настъпването на различни събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования. Характерна черта на животозастраховането е това, че при настъпване на застрахователно събитие застрахователят изплаща предварително договорена сума. Друга важна особеност на животозастраховането е, че застрахователните договори могат да бъдат дългосрочни (например за срок от 10, 15, 20, 25 и повече години), а така също могат да имат и спестовен характер.

З

Заболяване

Заболяване е съвкупност от оплаквания и клинични прояви, диагностицирани в лицензирано здравно заведение и регистрирани в официален медицински документ, които причиняват временна загуба на трудоспособност.

Застрахован

Физическо или юридическо лице, чиито имуществени и/или неимуществени блага са предмет на застрахователен договор.

Застраховане

Дейност по осигуряване на застрахователно покритие на рискове по силата на договор, изразяващо се в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми при настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договор или закон, както и в пряко свързаните с това дейности.

Застраховател

Юридическо лице, регистрирано по смисъла на Търговския закон като акционерно дружество, или взаимозастрахователна кооперация по смисъла на Закона за кооперациите, което е получило лиценз за извършване на застрахователна дейност.

Застрахователен агент

Физическо лице или търговец, който срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка.

Застрахователен брокер

Търговско дружество или едноличен търговец, който срещу възнаграждение по възлагане от потребител на застрахователни услуги извършва застрахователно посредничество и по възлагане от застраховател или презастраховател извършва презастрахователно посредничество.

Застрахователен договор

Договор, по силата на който застрахователят се задължава да поеме определен риск срещу плащане на премия и при настъпване на застрахователно събитие да заплати на застрахования или на трето ползващо се лице застрахователно обезщетение или парична сума.

Застрахователен интерес

Правно призната необходимост от защита срещу последиците от застрахователно събитие.

Застрахователен портфейл

Съвкупност от действащи застрахователни договори по даден вид застраховка или като цяло за определен застраховател.

Застрахователен пул

Сдружение между застрахователи и/или презастрахователи за взаимно реципрочно съзастраховане или презастраховане на поетите от тях рискове по определен вид застраховка. Всеки от членовете на пула прехвърля (цедира) на пула своята отговорност и съответно поема определена част от общата рискова маса, образувана от прехвърлените от всички членове рискове. Пуловете се образуват за покриване на катастрофични рискове (напр. земетресение) или на рискове, които се акумулират (натрупват).

Застрахователен риск

Обективно съществуваща вероятност от увреждане на имуществено или неимуществено благо, осъществяването на която е несигурно, неизвестно и независимо от волята на застрахованото лице.

Застрахователен посредник

Застрахователен брокер или застрахователен агент, който срещу възнаграждение извършва застрахователно посредничество.

Застрахователна полица

Документ, удостоверяващ сключения договор между застрахователя и застрахования.

Застрахователна премия

Парична сума, която застрахованият дължи на застрахователя (цена на застраховката).

Застрахователна сума

Договорена или определена с нормативен акт и посочена в застрахователен договор парична сума, представляваща горна граница на отговорността на застрахователя към застрахования, ползващото се лице или третото увредено лице.

Застрахователно събитие

Настъпване на покрит риск по застраховка в периода на застрахователното покритие.

Застраховащ

Физическо или юридическо лице, което сключва застрахователния договор със застрахователя и плаща застрахователната премия по този договор. Той може да застрахова себе си или трети лица (например, когато работодател застрахова своите служители, той е застраховащият, а служителите - застрахованите).

Земетресение

Вертикални или хоризонтални вълнообразни разтърсвания на земни пластове, причинени от внезапни естествени размествания и разломявания в земната кора или в по-дълбоки зони на земята. Щетите се изразяват в напукване или разрушаване на сгради и съоръжения и намиращите се в тях имущества.

Злополука

Събитие, настъпило не по волята на застрахования, което в резултат на внезапни и непредвидени въздействия или причини от външен произход е довело до телесно увреждане или смърт на застрахования.

Законна отговорност

Законната отговрност /Торт Liability/ е отговорност на застрахования за виновно причинени щети на трето лице без наличието на договор между тях. Още може да се определи като закононарушение, даващо право за предявяване на иск. Закононарушението е действие в нарушение на закона при отсъствието на договор. Например виновното блъскане на автомобил на трето лице.

Записана бруто премия

Записаната бруто премия /Written gross premium/ е термин, който отразява платимите от застрахования премии през целия период на застраховката. Предвид даден портфейл, записаните премии са целият премиен приход, който е платим от застрахованите през бизнес годината. Когато “записаните бруто премии” се намаляват с размера на “недължимите премии”, се получават т.нар. “бруто премии”.

Застрахован в личното застраховане

Застрахован в личното застраховане е лицето, което е застраховано за живот и злополука.

Застрахован в общото /имущественото/ застраховане

Застрахован в общото застраховане е лицето, в полза на което е сключен застрахователният договор. При този вид застраховане застрахованият може да бъде физическо или юридическо лице.

Застрахователен добавък

Автентичен документ за промяна и неразделна част от издадения застрахователен дотговор. Добавъкът се издава за разширение и/или стеснение параметрите на договора или за изправяне на допусната грешка. В зависимост от направената промяна на застрахователиня договор добавъкът се издава срещу застрахователна премия или без застрахователна премия.

Застрахователен интерес

Застрахователният интерес принадлежи на собственика на имуществото или на имащия вещни права върху него, както и отговорните за дадено имущество или интерес /например превозвач, спедитор и други/. Наличието на застрахователен интерес обуславя съществуването на застраховката.

Застрахователна полица

“Полица” е дума или термин от италиански произход. В него се влага значение на документ за съгласие или обещание, който се прилага в търговията и много масово в застраховането.

Застрахователната полица е документ, удостоверяващ сключения договор между застрахователя, която издава договора, и застрахования, който има интерес.

Поименната полица, полицата на приносител или на заповед може да се джиросват без съгласието на застрахователя.

Правата по застрахователната полица се доказват от застрахования, чрез наличието на застрахователен интерес върху застрахования предмет.

За най-стари застрахователни полици се считат полиците, издадени в Генуа през 1347 г. за кораб и през 1348 г. за карго.

Застрахователен портфейл

Застрахователният портфейл е съвкупност от действащи застрахователни договори /полици/ по даден вид застраховка, бранш застраховане или като цяло на един застраховател. Обикновено застрахователен портфейл не се прекратява, а при настъпили за това обстоятелства той се цедира срещу изкупуване от друг застраховател.

Застрахователен пул

Застрахователният пул е сдружение между застрахователи и/или презастрахователи за взаимно реципрочно съзастраховане или презастраховане на поетата от тях отговорност /рискове/ по даден вид застраховка или бранш застраховане. Всеки от членовете на пула прехвърля/цедира/ на пула своята отговорност /рискове/ и поема определена част от общата рискова маса, образувана от прехвърлените от всички членове рискове. Пуловете се образуват за покриване на катастрофични рискове или на рискове, които се акумулират /натрупват/.

Застраховка навло

Това е застраховка при морския транспорт, която покрива свързаните с навлото щети, когато навлото е на риск. По принзип навлото за товара се заплаща в местоназначението при неговото предаване на получателя.

Застрахователен интерес

Застрахователен интерес има собственикът на застраховаемото имущество, включително интереса от произтичащата отговорност от това имущество към трети лица.

Застрахователен сертификат

Застрахователният сертификат е документ, който се издава на застрахования като доказателство за сключения /издадения/ застрахователен договор.

Застрахователна стойност

Застрахователната стойност /Insured Value/ е определената стойност на дадено имущество за целите на застраховането.

Застрахователна сума

Застрахователна сума /Sum Insured или Sum Assured/ е сумата, за която е застраховано дадено имущество или интерес, и която е максималният лимит за отговорност на застрахователя.

Застрахователно свидетелство

Застрахователното свидетелство е временен застрахователен документ, който се издава от застрахователната компания, с валидност до издаването на застрахователната полица. То се издава, когато още не са известни всички елементи за застрахователния договор, за който има постигнато съгласие. Застрахователното свидетелство удостоверява бъдещото сключване на оригиналния застрахователен договор, поради което се нарича още “временно застрахователно свидетелство”.

И

Изложение

Изложението /Exposure/, е степентта на излагане на даден обект или съвкупност на щета. Тази степен служи за основа при калкулирането на премиите. Тя характеризира дадената съвкупност, предвид вероятността за настъпване на щети.

Институтски карго клаузи

Институтски карго клаузи /Institute Cargo Clauses – ICC/, са карго клаузите на Института на лондонските подписвачи /Institute of London Underwriters – ILU/. Те са конструирани около 1870 г. и се използват от всички застрахователи по света вече над 130 години. Три са основните и стандартни карго клаузи – А, В и С. Разработените от този институт застрахователни клаузи са много.

Изключен риск

Събития, настъпването на които води до реализирането на риска, но за които Застрахователят изрично е упоменал в договора, че не поема задължението да ги покрие.

Имплозия

Обратно явление на експлозията и представлява мигновено и взривоопасно запълване на обем, в който налягането е по-ниско от атмосферното (вакуум). Вредите върху имуществата се изразяват в счупване, натрошаване, изкривяване и разкъсване.

К

Кавър нота

Кавър нота /Cover Note/ е временен застрахователен доказателствен документ за условията и тарифната ставка /ставки/, при които е сключена /пласирана/ дадена застраховка /презастраховка/. Кавър нотата винаги е последвана от издаването на застрахователна полица.

Карго

Карго /Cargo/ е английска дума, която означава “товар” и е термин в транспортното застраховане и презастраховане.

Карго план

Карго планът е съставен план за товаренето на каргото на кораба, който се ползва и за разтоварването на карго от кораба.

Каско

Каско е термин в транспортното застраховане, т.е. на автомобили, кораби, самолети и други. Той означава корпуса на самото превозно средство – например лекия авгтомобил без водача и пътниците, кораба без екипажа и пасажерите или товара/каргото/, самолета без екипажа и пътниците или каргото. Важно е да се отбележи, че за да се сключи застраховка “Каско” /на самото транспортно превозно средство/, съществува презумпцията, че превозното средство е в изправно състояние, съгласно законовите изисквания – например Закона за движение по улиците и пътищата, Кодекса за търговско мореплаване и други.

В застраховането на автомобилите се употребява немската дума “каско” – “Casco”, докато в морското и авиационното застраховане се употребява английската дума “каско” – “Hull” /хъл/.

Катастрофично събитие

Настъпване на покрит риск, на който едновременно са изложени голям брой застраховани лица и вследствие на чието проявление са причинени значителни вреди (напр. земетресение, наводнение и др.)

Комисия за финансов надзор

Специализиран държавен орган за регулиране и надзор на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар в Република България

Квота на щетите

Квотата на щетите /Loss Ratio/ е отнощението между “настъпилите щети” и “спечелените премии” в процент за даден период – например 5-7 години.

Квота на разноските

Квотата на разноските /Expense Ratio/ е съотношението на “административните разноски” спрямо

Виж още:

Каско калкулатор онлайн
Цени на имуществено застраховане
Рискова застраховка живот