Британският застраховател "Лойдс"

ПУБЛИКУВАНО НА: 02 май 2018
Британският застраховател

Лойдс (по-рано наричан Лойдс-Лондон) е застрахователен пазар, а не просто отделна компания. Над 200 организации извършват застрахователен бизнес в Лойдс и техният пазар се припокрива с Международната застрахователна асоциация (IUA), включваща много компании в цял свят, които получават разрешение да осъществяват дейност като застрахователи на „лондонския пазар“.

Понастоящем съществуват тенденции за сливането на двата пазара поради причини от практически характер. И докато историята на Лойдс, на брокерите на Лойдс, които в миналото са имали изключителни права да носят бизнес за Лойдс и на лондонския пазар (застрахователните компании) е интересна, а понякога и романтична, тя вече не е директно свързана със съвременната ситуация.

В действителност съществува единен международен застрахователен пазар Лойдс – Лондон, по-голямата част от който използва наименованието Лойдс, защото то е добре известно по целия свят.

Ключът за функционирането на този сливащ се пазар е способността му да бъде новаторски и да поема рискове, за които другите застрахователи смятат, че е трудно да се поемат изцяло за собствена сметка, тъй като участниците на лондонския пазар си оиделят рисковете. Всяко предложение за застраховане, прието от водещ застраховател, след това се предлага (съгласно условията на водещия застраховател) на другите участници на пазара. Други застрахователи (понякога няколко десетки, понякога и повече), поотделно поемат определена част от риска, така че ако настъпи застрахователно събитие в съответствие с предмета на застраховката, всички те си поделят загубата и никой от тях няма да бъде разорен от това (стига някой да не е имал нещастието да е претърпял вече няколко други значителни бедствия в други сегменти на своя портфейл). Различните застрахователи могат да бъдат специализирани в различни браншове на застраховането и да играят ролята на лидери там. Същевременно те могат да балансират тази част от портфейла си като приемат да следват други лидери чрез предоставяне на максимално възможната част от капацитета си за дадената подписваческа година.

Съществуват много различни начини за инвестиране на лондонския пазар. Все още има някои отделни лица, действащи в качеството си на „Естествени имена“ и рискуващи цялото си състояние с неограничена отговорностна рисковете, които работещите за тях застрахователи са упълномощени да поемат. Но „имената“ с неограничена отговорност съставляват самомалка част от пазара, който включва също и специализираните инвестиционни инструменти на Лойдс и филиалите на повечето водещи в света застрахователни компании.

Макар че е необходима специална „лека намеса“ от страна на регулаторните органи, за да се даде възможност на лондонския пазар да осигури на света новаторска „алтернативна“ възможност за застраховане, не по-малко важно е инвеститорите и притежателите на полици да са защитени в най-голяма степен. По този начин принципите за регулиране, изложени по-рано, се отнасят също за Лойдс и за по-широкия лондонски пазар, въпреки че някои от детайлите са присъщи само за тозиспецифичен бизнес център.

Полиците се издават от името на целия пазар от специализирани офиси и исковете също се обработват специално. Следователно за притежателя на полица в голяма степен Лойдс (а всъщност сливащият се пазар Лойдс – Лондон) изглежда като всяка една засрахователна компания. Разбира се, необходимо е вътре в пазара да функционира компенсаторен механизъм, така че пропорционалните дялове от загубите да се възстановяват от различните участващи застрахователи.

Източник: Дейвид Е. Бланд "Застраховане: принципи и практика"

Виж още:

Калкулатор за пълно каско
Отговорност на превозвача при международни превози