Този сайт използва бисквитки

Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки , за да функционира правилно и за да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Депутатите приеха промени в Закона за пътищата

ПУБЛИКУВАНО НА: 12 февруари 2014
Депутатите приеха промени в Закона за пътищата image

Депутатите приеха на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, внесен от Министерски съвет.

Промените бяха приети без изказвания в пленарна зала. Според доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения приемането на законопроекта е във връзка с необходимостта от осигуряване съответствието на българското законодателство с европейските изисквания за ефективно осъществяване на дейностите за обществено ползване на пътищата чрез регулиране на автомобилното движение, даване на разрешения и въвеждане на ограничения за ползване на пътищата.

Като страна-членка на Европейския съюз, Република България е транспонирала в националното си законодателство част от разпоредбите на Директива 1999/62/ЕО, поради което следва да се транспонират и новите изменения на Директивата със срок за нотификация пред Европейската комисия 16 октомври 2013 г. - намаляване размера на месечните и седмичните винетни такси за пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2 от Закона за пътищата и пропорционално изчисляване на дневната ставка спрямо годишния размер.

Предлаганите изменения и допълнения на Закона за пътищата са в съответствие с принципите и изискванията на Директива 2011/76/ЕС и са изготвени в изпълнение на постигнатите договорености между Република България и страните - членки на Европейския съюз. По този начин Република България ще спази изискванията на чл. 1, параграф 2, чл. 7а от Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури.

Със законопроекта се предлагат и текстове, които имат за цел предотвратяване на случаи, при които собственици и ползватели на пътни превозни средства, осъществяващи специално ползване на пътищата чрез превозване на тежки и извънгабаритни товари, декларират неверни данни и обстоятелства. Това от своя страна води до заплащане от тях на по-ниски от дължимите за тази дейност такси, без това обстоятелство да има като последица ангажирането на тяхната наказателна или административнонаказателна отговорност.

Към настоящия момент размерът на дължимата такса при посочения по-горе вид ползване на пътищата се определя чрез вписани от лицата данни и обстоятелства. За тях се подава заявление по образец - приложение № 4 към Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства. Подаването на заявлението е регламентирано единствено в подзаконов нормативен акт, което на практика води до невъзможност при деклариране на неверни данни от тези лица спрямо тях да бъде ангажирана наказателна отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс. Същевременно липсва и предвидена в закона административнонаказателна отговорност, изразяваща се в налагане на глоба или имуществена санкция.

Предложените промени ще спомогнат за осъществяването на превантивен контрол, което от своя страна ще доведе до събиране на реално дължимите такси, както и на точна преценка относно натоварването на пътната настилка и предпазването й от преждевременно износване, а от там и за предотвратяване създаването на опасност за живота, здравето и/или имуществото на участниците в движението.

Според промените лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер от 2000 до 6000 лева.

Източник: 24chasa.bg