Каптивни застрахователни компании

ПУБЛИКУВАНО НА: 27 април 2018
Каптивни застрахователни компании image

Каптивното застраховане е метод за финансиране на риска, който през последните десетилетия става все по-популярен сред националнитеи международните компании. Компанията-майка създава филиал, за да застрахова определени свои рискове. Стимулът за създаване на каптривна компания беше в това, че като цяло застрахователният пазар не беше подготвен да приема за застраховане определени рискове или да осигурява пълно покритие (пример за това би могла да бъде застраховка, гарантираща действието на определен продукт).

Основните цели на каптива са:

  • Да се възползват от преимуществото на методите за контрол на риска в групата посредством плащане на премии въз основа на собствения опит;
  • Да се избегнат режийните разходи на директния застраховател;
  • Да се получи по-ниско премийно ниво за целия риск посредством закупуването на презастраховка като застраховател и следователно – на по-ниска цена от тази, която се изисква от традиционния или директния застраховател;
  • Да се създаде капривна компания в район с благоприятен данъчен режим.

Като надлежно регистрирани застрахователни компании,каптивите имат достъп до презастрахователния пазар (и до алтернативнотофинансиране на риска) при сходни условия с обикновените застрахователни компании.

Премиите, платени в каптивна компания, обикновено са освободени от корпоративен данък, въпреки че в САЩ данъчните власти отмениха данъчното облекчение за тези премии, ако каптивната компания осъществява бизнес с рискове само от компанията-майка. Това създаде концепцията за взаимни пулове, при които бизнесът „се разменя“ между каптивните застрахователи.

Взаимозастрахователни асоциации

Взаимозастрахователните асоциации се различават от кооперативните дружества по това, че последните приемат неограничен бизнес от обществото, докато асоциациите за взаимозастраховане приемат бизнес само от членове на определена професионална гилдия. През годините много асоциации трябваше да приемат бизнес от членовете на обществото с цел да си осигурят по-голяма финансова стабилност и разпределяне на риска и бяха реформирани като взаимозастрахователни кооперативи или частни компании.

Взаимозастрахователните асоциации израснаха от професионалните асоциации и представляват общи пулове, в които членовете на определена професионална голдия правят вноски и към които при необходимост могат да предявят иск. Асоциациите се създават, когато членовете наопределена професионална гилдия почувстват, че цената на търговското застраховане е прекалено висока по отношение на техния личен опит с предявените искове или че имат застрахователна потребност, която не се удовлетворява от пазара в този момент. Примери за професионални гилдии, които са имали такива асоциации в определен период, са тези на фармацефтите,фермерите, производителите на мебели икорабособствениците.

Преди са съществували няколко асоциации в рамките на една професионална гилдия, като всяка една от тях е застраховала бизнеса предимно от определен регион, например: фермерите в една страна или в определен регион на страната.

Целта, постигана от тези взаимни организации, може също така добре да се постигне посредством разделени или „наети“ каптивни застрахователни компании (които често се управляват от водещи застрахователни компании или брокери). След като веднъж са преобразувани като каптивни компании или взаимозастрахователни организации, тези застрахователи могат да закупят презастраховка и други продукти за алтернативно финансиране на риска.

Източник: Дейвид Е. Бланд "Застраховане: принципи и практика"

Виж още:

Какво покрива гражданската отговорност
Туристически застраховки в България
Финансова застраховка
Застраховка автокаско същност
Застраховки имущество онлайн